Harriton M550 Men's Long-Sleeve Denim Shirt - Dark Denim - S #denim